Back to Home Page


Back to Composition Index


10-Bell Spliced 4-15 Methods

10-Bell Spliced 4-15 Methods


5040 Spliced Surprise Royal (4 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (5 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (6 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (7 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (8 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (9 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (10 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (11 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (12 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (13 methods)

5160 Spliced Surprise Royal (14 methods)

5520 Spliced Surprise Royal (15 methods)

5040 Spliced Surprise Royal (4 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/CRHHRBH
 64235   -   -  R/RC/
 36245     -   BCRHBRBC/BRBCRHC
 43265     -   RB/HCHB
 26435     - -  CR/R/
 42635      -  RCHCBC/
 56234   -   -  BRBHRCB/HR/
 25634      -  BRBCBH/
 62534      -  HBHBCHBHB/
 43526   - - -  BHRCHRC/B/R/
 54326      -  RCBRBBRCB/
 35426      -  BRHBRCBRH/
 42356     - -  CBRCBRHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
1240 Birmingham, 1200 Cambridge, 1160 Horsleydown, 
1440 Rutland. 
113 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (5 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/CDHHDBH
 64235   -   -  D/DC/
 36245     -   BCRHBRBC/BRBCDHC
 43265     -   RB/HCDBBRB
 26435     - -  CD/D/
 42635      -  RDC/
 56234   -   -  HDBHDCB/HD/
 25634      -  BDHCBH/
 62534      -  DRDRDRDRD/
 43526   - - -  BHDCHDH/B/R/
 54326      -  RCBRBBRCB/
 35426      -  BDHBRCBDH/
 42356     - -  CBDCBDHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
1040 Birmingham, Cambridge, Horsleydown,
960 Devizes, Rutland. 
115 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (6 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods

--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/SDHSDSH
 64235   -   -  D/DC/
 36245     -   SCRSBRSC/BRSCDSC
 43265     -   RS/SBDSBRS
 26435     - -  CD/D/
 42635      -  RDC/
 56234   -   -  HDSHDCB/HD/
 25634      -  BDSCBH/
 62534      -  DRDRDRDRD/
 43526   - - -  BHDCHDC/B/R/
 54326      -  RSBRBBRSB/
 35426      -  BDHBRSBDH/
 42356     - -  SBDSBDHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
960 Devizes, Rutland, 800 Cambridge, Horsleydown,
760 Superlative No2, Birmingham.
117 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (7 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDHEDSE
 64235   -   -  D/DE/
 36245     -   SCRSBRSC/ERSCDSE
 43265     -   RS/SCDSBRS
 26435     - -  CD/D/
 42635      -  RDS/
 56234   -   -  EDSEDCE/ED/
 25634      -  BDSEBH/
 62534      -  DRDRDRDRD/
 43526   - - -  BEDHEDC/B/R/
 54326      -  RSBRBBRSB/
 35426      -  BDHBREBDH/
 42356     - -  EBDSBDHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
960 Devizes, Rutland, 640 Birmingham, Cambridge, 
Superlative No2, 600 Ewerby, Horsleydown, 
116 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (8 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDBEDSE
 64235   -   -  D/DE/
 36245     -   SXRSXRSX/XRSXDSX
 43265     -   RS/SXDSXRS
 26435     - -  XD/D/
 42635      -  RDX/
 56234   -   -  EDSEDCE/ED/
 25634      -  BDSEXH/
 62534      -  DRDRDRDRD/
 43526   - - -  BEDXEDC/B/R/
 54326      -  RCBRXBRCB/
 35426      -  BDHBREBDH/
 42356     - -  EBDSBDHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
960 Devizes, Rutland, 520 Birmingham, Cambridge, 
Ewerby, Horsleydown, Superlative No2, Solihull(X). 
116 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (9 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDHEDSE
 64235   -   -  D/DE/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  RDX/
 56234   -   -  EDSEDBE/ED/
 25634      -  BDSEXS/
 62534      -  DRDAAADAD/
 43526   - - -  BEDXEDC/B/R/
 54326      -  RCBRXBREB/
 35426      -  BAHBDCBRH/
 42356     - -  EBACBAHB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
640 Ayr, Devizes, Rutland, 520 Birmingham, Cambridge, 
Ewerby, Horsleydown, Superlative No2, Solihull(X). 
114 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (10 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDHEDSE
 64235   -   -  D/DE/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  ADG/
 56234   -   -  EDSEDCE/ED/
 25634      -  BDCEXH/
 62534      -  DRDAAADAD/
 43526   - - -  BEDGEDC/X/R/
 54326      -  AGBDGBRGB/
 35426      -  BRGBRGBAG/
 42356     - -  GBRGBRGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
640 Ayr, Devizes, Rutland, 480 Cambridge, 
440 Birmingham, Ewerby, Dodford(G), 
Horsleydown, Superlative No2, Solihull(X). 
113 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (11 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDHEDSE
 64235   -   -  D/DE/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  TDG/
 56234   -   -  EDSEDCE/ED/
 25634      -  BACEXH/
 62534      -  DRTARATRD/
 43526   - - -  BEDGEDC/X/T/
 54326      -  TGBTGBTGB/
 35426      -  BTGBTGBTG/
 42356     - -  GBTGBTGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
480 Ayr, Cambridge, Devizes, Rutland, Selborne(T),
440 Birmingham, Ewerby, Dodford(G), Horsleydown,
Superlative No2, Solihull(X). 
115 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (12 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDFEDFE
 64235   -   -  D/DF/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  TDG/
 56234   -   -  EDFEDFE/ED/
 25634      -  BACEFH/
 62534      -  DRTARATRD/
 43526   - - -  FEDFEDF/F/T/
 54326      -  TGBTGBTGB/
 35426      -  BTGBTGBTG/
 42356     - -  GBTGBTGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
480 Ayr, Devizes, Rutland, Selborne(T),
400 Birmingham, Cambridge, Ewerby, 
Catcliffe(F), Dodford(G), Horsleydown, 
360 Superlative No2, Solihull(X). 
114 com, all the work.

Top of page

5040 Spliced Surprise Royal (13 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDFEDFE
 64235   -   -  D/DF/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  TDG/
 56234   -   -  EDFEDFE/ED/
 25634      -  BACEFH/
 62534      -  MMMMMMMMM/
 43526   - - -  FEDFEDF/F/T/
 54326      -  TGBTGBTGB/
 35426      -  BTGBTGBTG/
 42356     - -  GBTGBTGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
400 Ayr, Birmingham, Cambridge, Devizes, 
Ewerby, Catcliffe(F), Dodford(G), Horsleydown,
Selborne(T), 360 Marsden, Rutland, 
Superlative No2, Solihull(X). 
106 com, all the work.

Top of page

5160 Spliced Surprise Royal (14 methods)

Produced in 1988. RW 1988 p1194.

 23456   M W H  Methods
--------------------------------------
 52436     -   HCRHCRHC/EDFEDFE
 64235   -   -  D/DF/
 36245     -   SXASXASX/XASXASX
 43265     -   AS/SXASXAS
 26435     - -  XA/A/
 42635      -  TDG/
 56234   -   -  EDFEDFE/ED/
 25634      -  LLLLLLLLL/
 62534      -  MMMMMMMMM/
 43526   - - -  FEDFEDF/F/T/
 54326      -  TGBTGBTGB/
 35426      -  BTGBTGBTG/
 42356     - -  GBTGBTGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
--------------------------------------
400 Devizes, Dodford(G), Selborne(T),
360 Ayr, Birmingham, Cambridge, Ewerby,
Catcliffe(F), Dodford(G), Horsleydown,
Abergele(L), Marsden, Rutland, Superlative No2, 
Solihull(X). 
101 com, all the work.

Top of page

5520 Spliced Surprise Royal (15 methods)

Produced in 1993. RW 1996 p1106.

 23456   W M H  Methods
----------------------------------------
 52436   -     HCRHCRHC/EDFEDFE
 64235     - -  D/DF/
 36245   -     SXASXASX/XASXASX
 25364   - s -  AS/SXASX/IQPIQPIQ/
 32564      -  QPIQPIQPI/
 53264      -  IQPIQPIQP/
 43265     s   P/AS
 26435   -   -  XA/A/
 42635      -  TDG/
 62534     -   EDFEDFE/ED
(52436)    -   FEDFEDF/
 43526   -   -  F/T/
 54326      -  TGBTGBTGB/
 35426      -  BTGBTGBTG/
 42356   -   -  GBTGBTGB/R/
 34256      -  RHCRHCRHC/
 23456      -  CRHCRHCRH/
----------------------------------------
400 Devizes, Dodford(G), Selborne(T)
360 Ayr, Birmingham, Cambridge, Ewerby,
Catcliffe(F), Horsleydown, Adstone(I), 
Maiden City(P), Queenside, Rutland, 
Superlative No2, Solihull(X). 
123 com, all the work.

Top of page