Back to Home Page


Back to Composition Index


8-Bell Spliced 6-11 methods

8-Bell Spliced 6-11 methods


5024 Spliced Surprise Major (6 methods)

5024 Spliced Surprise Major (7 methods)

5024 Spliced Surprise Major (8 methods)

5024 Spliced Surprise Major (9 methods)

5024 Spliced Surprise Major (10 methods)

5024 Spliced Surprise Major (11 methods)

5024 Spliced Surprise Major (6 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
---------------------------------
(52436)   -   PW/
 64235  -   -  AAA/PPPP/
 26435     -  ELM/
 42635     -  MMPML/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWWWWW/E/
 52364     -  PALP/
 35264     -  LLWELLW/
 63254    -   ME/E
 25634    - -  EEEELE/W/
 32654    -   MW/W
 62453  -     W/AMP
 25346  - 2   MA/AEL/MEL/W
 42356    -   WEAE/W
(53624)  - -   L/EWELW/
 46325  -   -  AEP/WP/
 24365  3 -   W/LAA/WAA/M/W
 62345    -   EEELWW/PMM
 34625    - -  ML/AP/
 63425     -  WAA/
 43526  -     MMP/EEELLW
 62534  - - -  W/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/EWM/APM
 34256  - -   W/LLLLL/AP
 53246    -   ME/W
 24536    - -  PL/L/
 52436     -  PAAA/
 35426    -   AA/E
 23456    -   PMPP/E
---------------------------------
104 com, all the work, 59 cru's.
960 Watford, 864 Ashtead, Ealing,
832 Lindum, 768 Pudsey, 736 Lincoln(M).

Top of page

5024 Spliced Surprise Major (7 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
---------------------------------
(52436)   -   PW/
 64235  -   -  AAA/PPPP/
 26435     -  ELM/
 42635     -  MMPML/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWWWWW/E/
 52364     -  PALP/
 35264     -  LLWELLW/
 63254    -   ME/E
 25634    - -  EEEELE/W/
 32654    -   MW/W
 62453  -     W/AMP
 25346  - 2   MA/AEL/MEL/W
 42356    -   EP/W
 53624  - -   L/EWELW/E
 46325  -   -  E/WP/
 24365  3 -   W/LAA/WAA/M/W
 62345    -   EEELWW/PMM
 34625    - -  ML/AP/
 63425     -  WAA/
 43526  -     MMP/EEELLW
 62534  - - -  W/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/EWM/APM
 34256  - -   W/LLLLL/AP
 53246    -   ME/L
 24536    - -  ML/L/
 52436     -  CCCCCCC/
 35426    -   AA/E
 23456    -   PPPP/E
---------------------------------
99 com, all the work, 63 cru's.
896 Watford, 864 Lindum, Ealing,
736 Lincoln(M), Pudsey, 704 Ashtead,
224 Cassiobury.

Top of page

5024 Spliced Surprise Major (8 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
----------------------------------------
(52436)   -   PW/
 64235  -   -  AAA/PPPP/
 26435     -  EMSSM/
 42635     -  PMPPPSP/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWWWWW/E/
 52364     -  PALP/
 35264     -  LLWELLW/
 63254    -   ME/E
 25634    - -  EEEELE/W/
 32654    -   MW/W
 25346  2 2   W/AC/AEL/MEL/W
 42356    -   EP/W
 53624  - -   L/EWELW/E
 46325  -   -  E/WP/
 62345  3 2   W/LAA/WAA/M/CLWE/PMM
 34625    - -  MSSS/AP/
 63425     -  WAA/
 43526  -     MMP/EEELLW
 62534  - - -  E/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/EWP/WP
 34256  - -   W/LLLLL/L
 53246    -   PE/L
 24536    - -  PL/L/
 52436     -  CCCCCCC/
 35426    -   AA/SSS
 23456    -   SSSS/E
----------------------------------------
96 com, all the work, 54 cru's.
832 Watford, 800 Ealing, Lindum,
768 Pudsey, 608 Ashtead, 512 Lincoln(M),
416 Superlative, 288 Cassiobury,

Top of page

5024 Spliced Surprise Major (9 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
------------------------------------
(52436)   -   PT/
 64235  -   -  AAA/PPPP/
 26435     -  TMSSM/
 42635     -  PMPPPSP/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWWWWW/E/
 52364     -  PALP/
 35264     -  LLWTLTW/
 63254    -   ME/E
 25634    - -  EEEELE/W/
 32654    -   MW/W
 25346  2 2   W/TEWC/AEL/MTL/W
 42356    -   TP/W
 53624  - -   L/ETETW/E
 46325  -   -  E/WP/
 36524  -     W/TTTTTT
 62345  2 2   L/TAA/M/CLTT/PMM
 34625    - -  MSSS/SMP/
 63425     -  TAA/
 43526  -     MMP/EEELLW
 62534  - - -  E/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/AC/PE
 24536  -   -  W/LLLLLL/
 52436     -  CCCCCCC/
 35426    -   AA/SSS
 23456    -   SSSS/E
------------------------------------
92 com, all the work, 52 cru's.
672 Pudsey, 640 Ealing, Lindum, Watford,
608 Wembley(T), 544 Lincoln(M), 512 Ashtead,
448 Superlative, 320 Cassiobury.

Top of page

5024 Spliced Surprise Major (10 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
------------------------------------
(52436)   -   PT/
 64235  -   -  AAA/PPPP/
 26435     -  TMSSM/
 42635     -  DMDPPSD/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWWWWW/E/
 52364     -  PALP/
 35264     -  LLWTLTW/
 63254    -   DE/E
 25634    - -  EEEELE/W/
 32654    -   MW/W
 25346  2 2   W/TEWC/AEL/MTL/W
 42356    -   TP/W
 53624  - -   L/ETETW/E
 46325  -   -  E/WD/
 36524  -     W/TTTTTT
 62345  2 2   L/TAA/M/CLTT/DMD
 34625    - -  MSSD/DDP/
 63425     -  TAA/
 43526  -     MDD/EEELLW
 62534  - - -  E/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/AC/DE
 24536  -   -  W/LLLLLL/
 52436     -  CCCCCCC/
 35426    -   AA/SSS
 23456    -   SSSS/E
------------------------------------
96 com, all the work, 52 cru's.
640 Ealing, Lindum, Watford, 608 Wembley(T),
512 Ashtead, 448 Pudsey, 416 Dorchester,
Lincoln(M), 384 Superlative, 320 Cassiobury,

Top of page

5024 Spliced Surprise Major (11 methods)

Produced in 1987. RW 1988 p555.

 23456  M W H  Methods
--------------------------------------
(52436)   -   PT/
 64235  -   -  AAA/PDPP/
 26435     -  TMSSM/
 42635     -  DMDPPSD/
 56234  -   -  PPP/AA/
 23564    - -  WWHWWH/H/
 52364     -  PALP/
 35264     -  DTH/
 63254    -   DE/E
 25634    - -  TEEEHE/W/
 32654    -   MW/W
 25346  2 2   W/TCCWC/AEL/MHL/H
 42356    -   TP/W
 53624  - -   L/HWETW/E
 46325  -   -  E/PH/
 36524  -     H/TTTETT
 62345  2 2   L/THLHA/M/CHTH/DMP
 34625    - -  MSSD/DDD/
 63425     -  TAA/
 43526  -     MDD/EWELLT
 62534  - - -  H/M/L/
 45236  -   -  MMM/AA/
 65432  2     L/HWS/DE
 24536  -   -  W/LLLLLL/
 52436     -  CCCCCCC/
 35426    -   AA/SSS
 23456    -   SSSS/E
--------------------------------------
106 com, all the work, 52 cru's.
512 Hanbury, Lindum, Wembley(T), 480 Ealing,
Watford, 448 Ashtead, Dorchester, Pudsey,
416 Lincoln(M), Superlative, 352 Cassiobury,

Top of page